ابوالفضل علیزادنیا

نام و نام خانوادگی:ابوالفضل علیزادنیا

مدیر دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

رزومه:

مدیریت دبیرستان پروفسور سمیعی دوره اول

آدرس ایمیل:

مدیریت دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی