علی رضا مهدی

نام و نام خانوادگی: علی رضا مهدی

معاون آموزشی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی