علی اکبر جمشیدی نصیر محله

نام و نام خانوادگی: علی اکبر جمشیدی نصیر محله

مدیر دبیرستان دوره دوم

دارای مدرک کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی

انتخاب بعنوان مدیرنمونه منطقه سنگر

کارشناس رسمی دادگستری دراموراموزشی

دارای ۳۰سال تجربه خدمت آموزشی

۲سابقه ریاست اداره آموزش وپرورش منطقه سنگر

دوسال سابقه معاونت مالی آموزش و پرورش منطقه سنگر

دارای تجربه ۲۰ساله مدیریت ومعاونت پیش دانشگاهی ودبیرستان درمدارس باقرالعلوم وهنرستان اشی مشی سنگر. بهشتی والبرز رشت

ومدیریت دبیرستان غیردولتی پروفسور سمیعی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی