ارسال پاسخبرگ امتحانات تشریحی پایه یازدهم

پایه یازدهم

این صفحه جهت ارسال فایل پاسخ امتحانات تشریحی طراحی گردیده است.لطفا فایل پاسخ خود را درقالب فایل PDF تهیه کرده و پس ازتکمیل فرم فایل مورد نظر را انتخاب کرده و سپس دکمه ارسال را بزنید. دقت داشته باشید بسته به حجم فایل شما، زمان انجام ارسال ممکن است طولانی شود .

زمانی که فایل به درستی ارسال شده باشد در همین صفحه با پیام “فایل شما با موفقیت ارسال شد” مواجه خواهید شد.

دقت داشته باشید که رهگیری ارسال خود را نزد خود محفوظ نگاه دارید.

مهلت ارسال پاسخ به اتمام رسیده است.