آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی

آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی با هدف ارزیابی دقیق و بررسی وضعیت تسلط دانش آموزان بر روی مطالب درسی طراحی گردیده است. بخش علمی این آزمون توسط سرگروه های آموزشی و بخش فنی آن توسط معاونت فناوری اطلاعات مجموعه تهیه و تدوین می گردد.

نکته حائز اهمیت این آزمون این است که برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم نمرات خام هر درس در نمره مستمر آن درس تاثیر مستقیم خواهد داشت و برای پایه دوازدهم نمره خام هر درس این آزمون عینا به عنوان نمره مستمر لحاظ میگردد.

مرحله اول این آزمون ۳ دی ماه ۹۸ می باشد.

رتبهگروه آزمایشینام و نام خانوادگیتراز کل آزمون
۱دوازدهم تجربینیما سهمگر۶۵۸۰
۲دوازدهم تجربیاوژن قدسی۶۵۷۷
۳دوازدهم تجربیایمان گلدوست۶۲۴۴
۴دوازدهم تجربیعلی رحیمی زاده اصلی۵۸۹۵
۵دوازدهم تجربیجواد اسکندری قانع۵۶۰۸
۱دوازدهم ریاضیامیر کوچکی۶۱۹۱
۲دوازدهم ریاضیسید محمدرضا دریابکی۶۱۰۰
۳دوازدهم ریاضیآریا یاسمن۵۹۴۹
۱یازدهم تجربیراستین صابر۶۸۵۴
۲یازدهم تجربیپوریا خوش خلق۶۱۱۱
۳یازدهم تجربیاشکان والی زاده۶۰۸۷
۴یازدهم تجربیشریفی شکار اسطلخی۶۰۵۲
۵یازدهم تجربیمحمد پارسا علیزاده۶۰۴۶
۱یازدهم ریاضیسیاوش کیا موسوی۵۵۷۴
۲یازدهم ریاضیارشیا علیپور۵۴۶۷
۳یازدهم ریاضیصادق نژاد کلشتری۵۴۱۳
۱دهم تجربیمزدا صابر حبیبی۶۶۴۸
۲دهم تجربیسپهر رشیدی۵۹۲۳
۳دهم تجربیمحمد مومنی رودبارکی۵۸۵۱
۴دهم تجربیکریمی سعید آبادی۵۸۰۰
۵دهم تجربیامیر گیتی مهر۵۷۶۵
۱دهم ریاضیآریا اباذری۵۹۵۱
۲دهم ریاضیآئین زرینی۵۳۸۷
۳دهم ریاضیمهدی عاطفی مقدم۵۲۶۱