کلاس بندی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

کلاس بندی نهایی دانش آموزان مجموعه آموزی پروفسور سمیعی رشت

نامنام خانوادگینام کلاسدانش آموزان مهماننام پدردوره
ایلیا اَسحق پور۷.۱مسعود۱
پارسااَصغرنیا۷.۱قاسم۱
آرشناَفشاری۷.۱محمدهادی۱
شرویناَمانی۷.۱پژمان۱
محمدرضااَمیری مقدم۷.۱سید مهدی ۱
آروین اِبراهیم زاده۷.۱مهران۱
یزداناِبراهیمی۷.۱اسماعیل۱
ابوالفضلاِسلامی۷.۱محمد علی۱
امیرحسیناِعتمادی۷.۱رضا۱
امیررضااِمام پناهی۷.۱عظیم۱
آریااباذرییازدهم ریاضی مظفر۲
سید بردیاابراهیم موسویدهم تجربی Aسید اسماعیل۲
بردیاابراهیم نیا۸.۱حسین۱
آریاابراهیمی۸.۱۱۱
فربدابراهیمی ماسولهدهم ریاضی علی۲
سبحانابراهیمی میاندهی۹.۱اسماعیل۱
محمدابوالفضل زاده فشتکهدوازدهم ریاضیبهزاد۲
رادمهراحسان گر۹.۱محمد۱
عرشیااحمدپور۹.۱محمود۱
عرشیااحمدپوردهم تجربی Aمحمود۲
علیاحمدزاده اقدمیازدهم تجربیBمهدی۲
مهدیاحمدی کلیدبریازدهم تجربی Aمرتضی۲
علیرضااخوان امجدی۹.۱محمد ابراهیم۱
کیارشاخوانییازدهم تجربی Bساسان۲
محمد پارساارجمند مقدمدهم تجربی Bبهروز۲
بردیاارجمندی۸.۱محمدرضا۱
امیرحسینارچیندوازدهم تجربیAبهزاد۲
مهرگاناسکندرییازدهم تجربی Aحسین۲
آرویناسلامدوست۸.۱محمد۱
ونداداسماعیل نیای عاکفی۸.۱میلاد۱
شهروزاسمعیل پوریازدهم تجربیBرضا۲
کوروشاسمعیل زادهدهم ریاضی حمیدرضا۲
کیارشاسمعیل زادهدهم ریاضی حمیدرضا۲
سامیاراشهدیدوازدهم ریاضیسعید۲
ایلیااصغر نیایازدهم تجربیBعطااله۲
رامتیناصغرزاده۸.۱رامین۱
محمداصغری کهنه گورابی۹.۱محمدعلی۱
سید سپهرافتخار بنی هاشمییازدهم تجربیBسید محسن۲
علیرضاافتخاربلگوریدوازدهم تجربیAباقر۲
علیافخمی اردکانی۸.۱۱۱
آریوافشاریان۹.۱محمد هادی۱
امیر علیاکبر زادهیازدهم ریاضی محمد۲
امیرحسیناکبریدوازدهم تجربیAرضا۲
سپهراکبری معافدوازدهم تجربیAفرهاد۲
امیرمحمدالبرزپاچه کناریدوازدهم تجربیAسیاوش۲
عمادامامی فر۸.۱مهرداد۱
علیامیدواردوازدهم تجربیBآریا۲
ارمیاامیدییازدهم تجربی Aعلی۲
محمدپارساامیری۷.۱مهمانمحمود۱
محمدامین عطائییازدهم تجربیBحسین۲
حمیدرضاامینییازدهم تجربیBتیمور۲
امیرمحمدانواری۸.۱محمود۱
محمد حسینانوجییازدهم ریاضی محمد جواد۲
مانیایرانفر۸.۱۱۱
آریانایمانی۷.۱ارمین۱
مانیآب روشندهم تجربی Bحسین۲
امیرابوالفضلآتشی۷.۱صابر۱
عبدالعزیزآذر پیکانیازدهم تجربیBاحمد۲
آمینآرام۸.۱مهدی۱
امیرمحمدآریانفر۷.۱محمد۱
آریاآزاد خمامی۸.۱افشین۱
امیر رضاآزادگان۹.۱ابراهیم۱
امیرمحمدآزمون۷.۱مهران۱
آراد آقابگی۷.۱آرش۱
علیآقاجانییازدهم ریاضی جواد۲
محمدجوادآقازاده۸.۱هوشنگ۱
محمد رسولآهنگیدهم تجربی Aبهروز۲
آرتاباباپور گل افشانی۹.۱حسین۱
رادین بابایی زاده۷.۱هومن۱
کسریبابایی زاده روشنفکر۸.۱شهرام۱
مهدیباذوق۷.۱یعقوب۱
امیرمحمدبازرگانی چهاردهدوازدهم تجربیAشهرام۲
پارساباقرپور خسمخی۸.۱حسن۱
عرفانباقرزاده۹.۱مصطفی۱
آرسیسباقرزادهدوازدهم ریاضیآسان۲
سید اهوراباقری نژاد صومعه سرایی۸.۱سید محمدرضا۱
محمدرضابامروت۷.۱رامین۱
سینابحریدهم ریاضی محرمعلی۲
دانیالبخت شاهی۷.۱روح الله۱
پارسابختیاری۸.۱مهرداد۱
سید امیر ارشیابخرددهم ریاضی سید رضا۲
علیرضابخشنده خیریدوازدهم تجربیAمحمدرضا۲
امیرحسینبخشی دخت۹.۱احمد۱
آراد بخشی زاده۷.۱حسن۱
اهورابخشی نژاددهم ریاضی مجید۲
رادین برزگر۷.۱محمود۱
مانیبرزگریازدهم تجربیBمحمد۲
امیررضابرشی۷.۱سیدحسین۱
سیدعلیبرومندشادکامدوازدهم ریاضیسیدرضا۲
برنابرهانییازدهم تجربیBعلیرضا۲
محمدحسینبشارتی۷.۱مهدی۱
آرادبلوری۹.۱ارحام۱
آرتینبلوری۷.۱ارحام۱
کسریبهبودی گیلواییدهم تجربی Bعلیرضا۲
بردیابهرامی۸.۱کورش۱
امیر حسینبهروزی۹.۱۱۱
دامونبینائی ماسولهدوازدهم تجربیBفرهاد۲
سید محمدرضاپاداش ستوده۹.۱سید امیرحسین۱
سیدعلیپاداش ستودهدوازدهم ریاضیسیداسماعیل۲
آریاپارسی۸.۱پیروز۱
آرادپدرامیازدهم تجربی Aمهرتاش۲
آرادپروانه پری۸.۱جلال۱
رهامپرویزی۷.۱جعفر۱
آرتینپسایندهدهم تجربی Bحمید۲
عرشیاپور ابراهیمی خلخالییازدهم تجربی Aاکبر۲
سید مهرادپور سید حقشناس۹.۱سید محمد۱
ارشیاپور طهماسبی۹.۱امیر۱
امیر مهدیپور محمد۹.۱عباس۱
حسینپور محمد علییازدهم تجربی Aمحمد۲
سعیدپورآقایی۸.۱۱۱
آرتینپورتوکلیدهم تجربی Bپژمان۲
کیانپورجبار۸.۱کامران۱
کارنپورجبار۸.۱کاوه۱
اشکانپورشهریاری لنگرودیدهم تجربی Bعبدلرضا۲
سپنتاپورشیخیان۸.۲پیروز۱
فرنامپورضعیف دوست۷.۱عارف۱
پارساپورعباس۸.۲حسن۱
مانیپورکاشانی۹.۱یوسف۱
محمدرضاپورمحمدی امامزاده هاشمیدوازدهم تجربیBمازیار۲
هیرادپورمهدی۸.۲۱۱
مزداپیربازاریان۸.۲۱۱
سپنتاتام۸.۲داریوش۱
محمدتامینیدهم ریاضی بهروز۲
مهبدتجلییازدهم ریاضی مهدی۲
امیرحسینترابزاده۸.۲صمد۱
طاهاترابی۷.۱عسگر۱
مهبدتشکری۸.۲محمدعلی۱
مهدیتقی زاده۸.۲محمود۱
محمد تقیتقی زاده منجیلی۸.۲۱۱
امیر حسینتوکلیدهم تجربی Bبهروز۲
طاهاتولمی۷.۱اسمعیل۱
پرهامثابت کاردوازدهم ریاضیمهران۲
محمدثقفی ویشکائیدوازدهم تجربیBاسمعیل۲
کارنثمری۸.۲۱۱
سهندثمری شیرآباددوازدهم تجربیBپرویز۲
امیرحسینجامعی طبالوندانیدوازدهم تجربیBاصغر۲
کیارشجاهدی۷.۱مهمانعارف۱
آرتینجبارزاده۸.۲محمدرضا۱
سید راستینجدید راهنما۹.۱سید مجید۱
پارساجعفر پور لاسکیدوازدهم ریاضیعباس۲
علی ارمانجعفرنژاد۹.۱محمد رضا۱
امیرحسینجعفری۸.۲فرامرز۱
معینجعفری۹.۱فرجاد۱
کارن جعفری۷.۱کاوه۱
بنیامینجعفری۷.۱یوسف۱
شایانجعفریدوازدهم تجربیAشهرام۲
محمد رضاجعفری بیجاربنهدهم ریاضی وحید۲
صدراجعفری سدهیدهم ریاضی رضا۲
شهرادجعفری شکیبیازدهم ریاضی رضا۲
آریاجعفری مژدهیدوازدهم تجربیAرامین۲
کاوشجمالیدوازدهم تجربیAرامین۲
آرانجمشیدی۹.۱سامان۱
امیر محمدجوادی کلورزییازدهم تجربی Aاله یار۲
پارساجوان پرستدهم تجربی Bعلی۲
محمدطاهاجوان دل زنده۷.۱مهمانعباس۱
امینجوهری۹.۱۱۱
سامنجهانبخش دهرییازدهم تجربیBساسان۲
آرادجهانبخش دهریدوازدهم تجربیBاردوان۲
علیجهانیدوازدهم ریاضیاسمعیل۲
مهدیجهانی پوردهم تجربی Bرضا۲
پوریاجهدی۹.۱مسعود۱
رادین چمن زیبایی۷.۱عباس۱
سید آرشاچوبچیان لنگرودیدهم تجربی Bسید مخمد حسین۲
پویاحاج کریمی مهرباندهم ریاضی محمد حسین۲
محمدمهدیحاجت زاده۷.۱افراسیاب۱
امیر علیحاجت نیا۸.۲۱
امیر رضاحاجی آقایی۹.۱عبدالرضا۱
سیناحاجی علی افضلی۷.۱مهمانامین۱
عرشیاحبیبی حبشیدوازدهم ریاضیحسن۲
محمد رضاحریری۹.۲فرشید۱
آرادحریری صومعه سراییدهم تجربی Aمحمد رضا۲
محمد رضاحسابیدهم ریاضی عطاالله۲
امیرعلیحسن بیکی۷.۱رضا۱
هیرادحسن پور ۷.۱مهمانمحمد۱
امینحسن زاده۷.۲صابر۱
کیارشحسنی شلمانییازدهم تجربی Aمحمد حسین۲
محمد علیحسین پور۸.۲ناصر۱
امیرحسینحسین زاده۸.۲۱۱
آرادحسین زاده۹.۲علی۱
هیرادحسین زاده۹.۲علی۱
آرشامحسین زاه۷.۲کیوان۱
سید پرهامحسینی۸.۲سید محمد۱
آراد حسینی۷.۲حسین۱
بهدادحسینی دهم ریاضی بهروز ۲
پارساحسینی صیقلانیدوازدهم تجربیBحسین۲
سهندحصان عاشوری۹.۲رضا۱
علیحق شنو کاسانی۸.۲آرش۱
علیرضاحقدادی کردمحلهدوازدهم ریاضیعلی۲
امیر علیحقیریدهم تجربی Aاحمد۲
پرهامحقیقت دوستی سیار۹.۲حمید۱
علیرضا حقیقی برندق دهم تجربی Aطیار۲
سامحلمی۷.۲رضا۱
ایلیاحمیدزاده فرد۸.۲صامد۱
محمد سامیحیدری۸.۲مهدی۱
علیرضاحیدری۸.۲۱۱
رادین حیدری۷.۲حمیدرضا۱
طاهاحیدری۷.۲خلیل۱
ماکانخارابیدهم ریاضی حسین۲
امیر رضاخاک روابکناریازدهم ریاضی فرشید۲
ماکانخاکپور طالقانی۸.۲۱۱
مهامخدابخشی۸.۲یاسر۱
مهدیخدابخشیدهم تجربی Aعلیرضا۲
سیدعمادخدابنده زمانیدوازدهم تجربیAسید جلیل۲
آریانخدادادیازدهم تجربیBمحمد رضا۲
ارسانخدادادی شیرازدهم تجربی Aبهروز۲
کیانخدائی۷.۲مهمانپیمان۱
پوریاخرسندیاندوازدهم تجربیBغلامرضا۲
پارساخلیلی۷.۲بهروز۱
رایانخلیلی۷.۲احسان۱
امیرعلیخلیلی صیقلیدوازدهم تجربیBبابک۲
رادینخواجه تاشدهم تجربی Aعباس۲
پوریاخوش خلقدوازدهم تجربیBمجیدرضا۲
امیر محمدخوش نژاد۹.۲احمد۱
آریادادرس کنستانیدوازدهم تجربیAعبدالرضا۲
مهراددادشی گواه بر یازدهم تجربیBمحمدعلی۲
رهامدارابی۷.۲سعید۱
ایلیادانیال زاده۸.۲قاسم۱
آریادانیالی۹.۲علیرضا۱
رادیندبیری۸.۲۱۱
محمددرخشان۷.۲مهمانماهان۱
پارسادرخشان نیک۹.۲امیر۱
امیر محمددررشتهیازدهم تجربیBمحمد۲
مبیندروی۸.۲۱۱
کیامندرویشان فیکوهیدهم تجربی Bسیامک۲
سید امیر مهدیدریاباریدهم تجربی Aسید نجات الدین۲
آریا مهردلزنده مقدمدهم ریاضی امیر رضا۲
پوریادوگوهرانی۸.۲شاپور۱
سوشیانتدولت فر۷.۲حجت۱
سپنتادولت فردهم تجربی Bحجت۲
آروندهگاندهم ریاضی حسن۲
یاسینذبیحی یازدهم تجربیBرامین ۲
آروین ذوقی خواه۷.۲محمد۱
سامذوقی خواهیازدهم تجربیBپاتریس۲
ماهانراجعی پوردهم تجربی Aحیدر۲
آرادرازپوردهم ریاضی محمد۲
امیرسامراستگوی فهیمدوازدهم ریاضیعلیرضا۲
عباسراسخ۸.۳فرهاد۱
علیراکی زاده۷.۲امیررضا۱
محمدحسینرجایی۷.۲محمود۱
حسام الدینرجب زادهیازدهم تجربی Aمحمد۲
آبتینرجبی۸.۳مجید۱
آریارجبیدوازدهم تجربیAعلی۲
اسحاقرجبی نژاد۷.۲منصور۱
رادین رحیم زاده۷.۲آرسان۱
آرادرحیم زادهدهم تجربی Bحسین۲
کیارشرحیمی علیسرایازدهم تجربیBعباس۲
علیرحیمیانیازدهم تجربی Aامیر۲
امیرمهدیرخشان۷.۲مهمانمحمدرضا۱
آرانرسام۷.۲امیرحسین۱
پارسارستگار۹.۲۱۱
حسین علیرسولی۷.۲محمدرضا۱
امیرمحمدرسولی فر۷.۲حسین۱
سپهررشیدییازدهم تجربی Aسعید۲
آرسامرضازاده نیا۸.۳۱۱
آرتینرضایی۷.۲۱
حسینرضایی زنده دلدهم تجربی Bمرتضی۲
مانیرضائیدوازدهم تجربیBمحمد۲
سید آرشینرضوی مقدمدهم تجربی Bسید قوام۲
مانیرفعتی۹.۲مصلح۱
یاسینرفیع پور۷.۲عبدالله۱
ساشارفیعی۷.۲محمد۱
دارارفیعییازدهم تجربیBآرش۲
امیرعلیرمضان نژاد۷.۲مجتبی۱
امیررضارمضانی۸.۳علیرضا۱
مانیرمضانی۹.۲۱۱
آترینرمضانیدوازدهم تجربیAاحمد۲
محمدرضاروحی جویباری۸.۳عادل۱
آریانروشنی۸.۳سعید۱
شایانروئیت پور۷.۲حجت۱
والارضارهبر۷.۲حمید۱
شروینرهبررستگار۷.۲مرتضی۱
دانیالریحانیدهم تجربی Aداود۲
آریارئوفی۹.۲مجید۱
آرمینرئوفی۷.۲مجید۱
امیرحسینرئوفی ماسولهدوازدهم تجربیBآرمین۲
علی سینارئیس فرشید۷.۲کامبیز۱
محمدپارسازادفلاح۷.۲مهدی۱
آرمانزارعیدهم تجربی Aمجید۲
پارسازارعی مردخهیازدهم ریاضی محمدرسول۲
امیررضازاهدییازدهم تجربی Aمحمدصادق۲
طاهازحمتکش۷.۲محمدرضا۱
صدرازحمتکش یازدهم تجربیBمحمدرضا ۲
امیرکسریزروندییازدهم تجربیBحسن۲
آئینزرینییازدهم ریاضی علیرضا۲
بهنیازلفی نژادخانسریدوازدهم تجربیAکامبیز۲
امیرمهدیزنده دل ثابت۸.۳رضا۱
امیرسامزینلی۷.۲بابک۱
سید البرززینی۸.۳سیدامیرعلی۱
سپهرساجدی فر۷.۲امیرمحمد۱
ابوالفضلساکت باش طالمیدهم تجربی Aغلامرضا۲
پارساسالمی۷.۲ابراهیم۱
محمدصالحسبحانی راددوازدهم ریاضیغلامرضا۲
پارساستایشدوازدهم ریاضیجواد۲
محمد امیرسرعتی دهم تجربی Aمحمدحسن۲
مانیسرویها۹.۲حمید۱
بهرادسعادتی۸.۳محمد۱
کیارشسعید گوهریدهم ریاضی علیرضا۲
سیناسعیدی فر۷.۲پیروز۱
مهران سماک سالکده یازدهم تجربیBرضا۲
علیسهرابی۸.۳آیاد۱
علیرضاسهرابی۹.۲محمد تقی۱
رهامسهرابی فر۷.۳امیر طاهر۱
سبحانسیدان۸.۳رامین۱
مانیسیرتی۸.۳۱۱
رادینسیرتی لیاولیدهم ریاضی محمد۲
امیر محمدسیم بندیازدهم تجربی Aرضا۲
رامایانا سینک۷.۳جواد۱
عرفانشادپور علیزاده۸.۳۱۱
عرفانشادکامدوازدهم تجربیBحمیدرضا۲
پارساشاعری۹.۲کسری۱
شهدادشالچیان۷.۳محمد رضا۱
آرشانشاملی۷.۳صاحب۱
سبحانشریفی شکاراسطلخیدوازدهم تجربیBحسین۲
کیانشعبانی۷.۳مهمانامیر۱
ماهانشعبانییازدهم ریاضی محمد حسن۲
علیشعبانیان۹.۲حسن۱
مانیشعبانیان بندریدهم تجربی Aهادی۲
آترینشفقت۸.۳۱۱
محمد رضاشفیعیدهم تجربی Aغلامرضا۲
سامشکوری گز افرودیدهم ریاضی حسن۲
فرازشمشادی۹.۲داریوش۱
سپنتاشهبازلی۷.۳ساسان۱
راستینصابردوازدهم تجربیBرامین۲
دامونصابر چگینییازدهم ریاضی مهدی۲
مزداصابر حبیبییازدهم تجربیBحسن۲
سامصابر زعیمیان۹.۲۱۱
ارشیاصابرمعاش۷.۳ابراهیم۱
رضاصابری۷.۳رحمت علی۱
علیصابری ادیب۸.۳بهبود۱
سهیلصابری فر۷.۳جواد۱
امیرمحمدصادق نژادکلشتریدوازدهم ریاضیپرویز۲
سیناصادقی کلشترییازدهم تجربیBمحمد تقی۲
محمدمهدیصالحیدوازدهم تجربیBمحمدحسین۲
اشکانصالحییازدهم تجربیBعلیرضا۲
مهیارصبوری لوشانیدوازدهم تجربیAاکبر۲
سیناصداقت حرفهیازدهم تجربی Aمرتضی۲
باربدصدق شاکری۷.۳ابراهیم۱
شروینصدقی۷.۳علیرضا۱
عرفانصدیق رحیم آبادی۸.۳علیرضا۱
داراصدیقی نژاددوازدهم تجربیAعباس۲
بردیاصفار حمیدییازدهم تجربی Aمجید۲
الیاسصفرعلی زادمجرددوازدهم تجربیAسجاد۲
هیربدصفریدهم تجربی Aحمید۲
محمدصفری پورکپتهدوازدهم تجربیBاسفندیار۲
علیصفری یوسفیدوازدهم تجربیAکاوه۲
هومنصومعه سرائی ثابتدوازدهم تجربیAبهمن۲
هومانصومعه سرائی ثابتدهم تجربی Bبهمن۲
فربدطالبی۷.۳علی اکبر۱
ارژنگطایریدوازدهم تجربیBعلیرضا۲
آرشطبرسییازدهم تجربی Aبابک۲
حسینطوسی۷.۳حسن۱
علیرضاظهیریان۷.۳مهمانمجید۱
آریانعابدی۹.۲شهمن۱
رایانعابدی۹.۲شهمن۱
آرینعابدینیدوازدهم تجربیBمحمدصادق۲
امیرحسینعاشوریدوازدهم تجربیBجاوید۲
مهدیعاشوری وانگاهدوازدهم تجربیBنبی اله۲
مهدیعاطفی مقدمیازدهم ریاضی ابوالقاسم۲
راستینعباس پور رادیازدهم تجربیBفرهاد۲
رامتینعباس پور رادیازدهم تجربیBفرهاد۲
سید محمدعباسی۷.۳محمد۱
پارساعباسیدهم تجربی Aآیت۲
محمدمهدیعباسی ملک آبادیدوازدهم تجربیBعلی۲
بردیاعبید رحمانی۸.۳علی۱
امیرعلیعدالت فیض۷.۳ایمان۱
پارساعزتی نیائی ماسولهدوازدهم تجربیAحبیب۲
ایلیاعطاری۷.۳مهمانسید ضیاء۱
محمد حسینعظیم یکتا فومنی۹.۲۱۱
سید آروندعظیمی۸.۳۱۱
امیررضاعلی اصغرزاده۷.۳حسین۱
عرفان علی آقازاده۷.۳غلامرضا۱
امیر حسینعلی پور۹.۲مازیار۱
ارشیاعلی پوردوازدهم ریاضیکیانوش۲
مازیارعلی پور لیف شاگرددوازدهم تجربیBمحمدرضا۲
محمد صدراعلی جانی۷.۳علی۱
امیررضاعلی مرادی۸.۳امیر ضیاءالدین۱
ایلیاعلی نیادهم تجربی Aعلی اصغر۲
آروینعلیرضایی۹.۲۱۱
علیعلیزادنیادوازدهم ریاضیابوالفضل۲
علیعلیزادهدوازدهم تجربیBحسین۲
محمدپارساعلیزادهدوازدهم تجربیBمحمدرضا۲
ایلیاعلیزادهدهم تجربی Bحسن۲
محمد مهدیعلیزادهدهم تجربی Bمنصور۲
پارساعینی خراسانیدوازدهم تجربیBفرهاد۲
محمد حسینغریب نواز۹.۳محمد رضا۱
ایلیاغلامی۸.۳فاضل۱
محمدرضافاضلی۷.۳مجتبی۱
ارشیافتحی۸.۳۱۱
شهرادفخر رحیمیان۹.۳فریدون۱
سپنتافداکاری۷.۳ساسان۱
امیر حسینفدائی شیرکدهییازدهم ریاضی نوراله۲
فرازفرجامی هره دشتدوازدهم تجربیAساسان۲
فردینفرجی زادهیازدهم تجربیBمحمدتقی۲
علیفرح بخشیازدهم ریاضی رضا فرح بخش۲
عرشیافرحی۷.۳مهمانادریس۱
رادین فرخ پی۷.۳رضا۱
علیفرخ سرشتی۹.۳وحید۱
امیرمحمدفرزانه۸.۳اکبر۱
رادینفرزانهدهم تجربی Bمحمد رضا۲
آرشافرزین۷.۳محمد رضا۱
سارنگفرصتی فر۷.۳مجید۱
کیان مهرفرمند۸.۳محمد رضا۱
پرهامفروتن۸.۳۱۱
ایلیافرهادپور۸.۳محمد۱
فرهامفقیهیدهم ریاضی کیوان۲
آراد فلاح۷.۳جمشید۱
بهامینفلاح۷.۳یحیی۱
شایانفلاحیازدهم تجربی Aعلیرضا۲
جوادفلاح نیکیدوازدهم تجربیBمهدی۲
طاهافلاحتگر۷.۳حسن۱
بردیافلاحتی۷.۳مهمانشاداب۱
امیر محمدقادریدهم ریاضی حسین۲
پوریاقاسم پور باقری۸.۴محمدرضا۱
محمدقاسمی۷.۳اصغر۱
فرجادقاسمی شهرانیدهم تجربی Aمنصور۲
ایلیا قاضی دهم ریاضی جواد۲
صدراقانعی۷.۳۹۱۲۷۱۵۲۷۵۸۱
محمد مسیحاقدیرییازدهم تجربی Aعلی۲
علیقربان پوردهم تجربی Bمرتضی۲
کسریقربانپور۸.۳نادر۱
کیانقربانپور۸.۳نادر۱
مهدیقربانزاده پیرسرایازدهم تجربی Aجلیل۲
آرادقربانی۸.۴۱۱
مانی قربانی۷.۳طاهر۱
محمدامبنقربانی۷.۳مهمانفرامرز۱
مهیارقلی پوردوازدهم ریاضیمحمد۲
آیتقلی پوریازدهم تجربی Aعقیل۲
امیرعلیقلی زاددوازدهم تجربیBحسن۲
البرزقلیانچی۷.۳حمیدرضا۱
سپهرقنبرپور۷.۳رضا۱
علیقنبرزاده۷.۳مسعود۱
آرادقنبریدهم تجربی Aعلی۲
پارساکاظم زاده۸.۴آیت۱
یحییکاظمی۹.۳شهاب۱
سیداحسانکاظمی پیرسرادوازدهم تجربیAسیدمحمد۲
پرهامکرامتیدهم تجربی Bحسن۲
علی اصغرکریمی سعید آبادییازدهم تجربی Aبهنام۲
بردیاکشاورز راد۸.۴اسماعیل۱
سامیارکلانکی۷.۳نوید۱
آرینکمال۸.۴رضا۱
کامیارکمالی۹.۳مجید۱
ابوالفظلکوچک پور۸.۴ابراهیم۱
مهدیکوشافردهم تجربی Bمحمد علی۲
سیاوشکیاءموسویدوازدهم ریاضیعلیرضا۲
سیدبهرادکیافردوازدهم ریاضیسیدعلی۲
میکائیلگلستانی۸.۴۱۱
اهوراگلعلی زادهدهم ریاضی امید۲
امیرحسینگلیجانی مقدم۷.۳علی۱
علیگنجی زاده۹.۳سیدحسین۱
امیرگیتی مهریازدهم تجربی Aرامین۲
ماهانلطیفی کاسانییازدهم تجربی Aغلامحسین۲
عرفانماهینیدهم تجربی Bعبدالله۲
علیمبرهن راددهم تجربی Aمحمد باقر۲
مهرادمتقی طلب۹.۳وحید۱
مانی محبت خواه۷.۴رضا۱
آریامحتشمی۷.۴علیرضا۱
آرینمحجوب مطلوب۸.۴رضا۱
ایلیامحسنی۸.۴فرزین۱
علیمحسنی پورفومنیدوازدهم تجربیAامیرعباس۲
پارسامحمد زاده۹.۳علی۱
امیر رضامحمد زادهدهم ریاضی اردشیر۲
آرساممحمدپور۷.۴مجید۱
عرشیامحمدنیا۸.۴۱۱
بهرادمحمدی۹.۳محمد۱
کسریمحمدیدوازدهم تجربیBسیاوش۲
امیر حسینمحمدیدهم ریاضی رحیم۲
سینامحمدی دهم ریاضی حسن ۲
علیمحمدی مهربانی۹.۳۱۱
ماهانمرادی۸.۴محمدعلی۱
امیر حسینمرادی۸.۴سعید۱
مانی مرادی۷.۴اسمعیل۱
ارشیامرزبان۷.۴نصرت الله۱
امیر اسداللهمروج حریرییازدهم تجربیBمیر هادی۲
آریامژدهی فر۷.۴سهید۱
سید رسامشیرییازدهم تجربی Aسید امیر بابک۲
آرتیمانمعاف۷.۴محمد تقی۱
امیرحسینمعاف۷.۴مهمانمحمدحسین۱
آرینمعتمدیدوازدهم تجربیAعلی۲
محمد مهدیمعصوم پرست۹.۳کیانوش۱
سیدمحمدمعصومی۷.۴رضا۱
سید آرادمعصومیدهم ریاضی سید امیر عباس۲
آراد مقدادی۷.۴سینا۱
امیرساممقدم۹.۳محمدعلی۱
آروین مقدم۷.۴امین۱
شکیبمقدم تملی۹.۳محسن۱
سروشملایی پور۸.۴حیدر۱
امیر حسینملک زادهیازدهم تجربی Aعلی۲
علیرضا ملکی چره‌ای یازدهم تجربیBرمضانعلی ۲
امیر علیملکی راد۹.۳مهدی۱
رادمانمنتظر۷.۴مهمانالیاس۱
رادمهرمنتظری۷.۴رضا۱
دانیالموافق۹.۳محمد۱
سید علیموسوی۷.۴منصور۱
سیدسهندموسوی۷.۴حمیدرضا موسوی۱
سید ایلیاموسوی رادیازدهم تجربی Aسید رضا۲
سید محمدموسوی رودبردهیازدهم تجربی Aسید جواد۲
امیرحسینموسی زاده بوئینی۸.۴۱۱
محمدموسی نیا۹.۳رحیم۱
محمد رضامولایی۹.۳علی رضا۱
ارشیامومندهم ریاضی حسین۲
ایلیامومنیدهم ریاضی ساسان۲
محمد معینمومنیدهم تجربی Aعلی۲
امیر محمدمومنی رودبارکییازدهم تجربی Aحسن۲
ماهانمونسی۸.۴عباس۱
ساعیمهجور۷.۴مهمان۱
محمد مهدیمهدی پور مقدمدهم تجربی Aعلیرضا۲
مانی مهدی زاده۷.۴شاهین۱
امیرعلیمهرآزاد۸.۴نصرت الله۱
امیر اشکانمیرجلالیدهم تجربی Aوحید۲
سید دانیالمیرحسینیدهم تجربی Bسید علی۲
سیدمحمدمهدیمیررزاقیدوازدهم تجربیAسیدعباس۲
مانیمیرزا جانی سنگرییازدهم تجربی Aرحمان۲
امیررضامیرزایی۷.۴بهروز۱
پرهام میرشکار۷.۴مهمانرضا۱
سامیارمیرصادقی۷.۴رامین۱
سید محمد علیمیرهاشمی رودبارکیدهم ریاضی سید مخمد مهدی۲
آراد نادری۷.۴امبرعلی۱
ایلیا ناصح۷.۴امین۱
سپهرناصری۷.۴مجید رضا۱
شهابنامور۷.۴هادی۱
آریاناهیدیدهم تجربی Aکاوه۲
امیرنبی زاده حقیقی۸.۴ماهان۱
آرتیننجدسمیعیدوازدهم تجربیBابوالقاسم شهیربه آرمان۲
عرشیانجفی۹.۳نادر۱
راییننجفی خواهدهم تجربی Aمهدی۲
امیر حسیننحوی۹.۳محمد طاهر۱
سارنگنخست لطفی۹.۳ابراهیم۱
بردیانصری نژاد۹.۳سعید۱
ایلیانصورییازدهم ریاضی مهدی۲
کیارشنصیرکما۷.۴نصیر۱
رامبدنصیری فردهم تجربی Bفرهاد۲
پرهام نظامی۷.۴ابراهیم۱
آرادنظریدهم ریاضی کیوان۲
کارننعمتی۸.۴کامران۱
پوریانوبخت حقیقییازدهم ریاضی شهاب۲
بارماننوردلدهم ریاضی علیرضا۲
امیرحسیننورمقدم ماتکیدوازدهم تجربیAمحمد۲
رسانوروزی۷.۴علی۱
هیربدنوری۷.۴معین۱
طاهانوری۷.۴مهدی۱
مانینورییازدهم ریاضی علی اصغر۲
آراد نیزه باز۷.۴هادی۱
سارنگنیک فهم خوب روان۷.۴مهمانبهزاد۱
امیرعلینیک کار۷.۴علیرضا۱
ارشیانیک نفس۹.۳حمید۱
کیانمهرواقعیدهم تجربی Aبزرگمهر۲
اشکانوالی زاده الیزهدوازدهم تجربیAمهدی۲
عمادرضاوطن دوست۷.۴غلامرضا۱
امیرعلیوکیل جلالی۸.۴حمیدرضا۱
محمدولدی شالمائیدوازدهم تجربیAمختار۲
آرشاهاشمیان۷.۴هومان۱
مانیهمتی گورابیدهم تجربی Bمهدی۲
سپهردادهنرمندجواندوازدهم ریاضیمحمدنقی۲
اهورا هویدا۷.۴حمیدرضا۱
پارسایحیایی۷.۴یوسف۱
علی محمدیحیویدوازدهم تجربیAعبدالحمید۲
ماهانیزدانی بجاربنهیازدهم ریاضی مازیار۲
محمدمهدییعقوبی۸.۴سعید۱
مبینیوسف زاده حقیدهم تجربی Aمجید۲
کسرییوسفی۹.۳مجتبی۱
احسانیوسفی۸.۴محمد حسین۱