کلاس بندی دانش آموزان دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

در صورت مشاهده توسط تلفن همراه ، انرا به صورت افقی نگه دارید.

نامنام خانوادگینام پدرنام پایهنام کلاس
سید بردیاابراهیم موسویسید اسماعیلنهم۹.۱
بردیاابراهیم نیاحسینهفتم۷.۱
آریاابراهیمیحمیدهفتم۷.۱
فربدابراهیمی ماسولهعلینهم۹.۱
عرشیااحمدپورمحمودنهم۹.۱
علیرضااخوان امجدیمحمد ابراهیمهشتم۸.۱
محمد پارساارجمند مقدمبهروزنهم۹.۱
بردیاارجمندیمحمدرضاهفتم۷.۱
سورناسدیمحمدرضاهفتم۷.۱
آرویناسلامدوستمحمدهفتم۷.۱
ونداداسماعیل نیای عاکفیمیلادهفتم۷.۱
کیارشاسمعیل زادهحمیدرضانهم۹.۱
کوروشاسمعیل زادهحمیدرضانهم۹.۱
سید حنیفاسمعیلی طاهرگورابیسید یوسفهفتم۷.۱
رامتیناصغرزادهرامینهفتم۷.۱
محمداصغری کهنه گورابیمحمدعلیهشتم۸.۱
علیافخمی اردکانیسعیدهفتم۷.۱
آریوافشاریانمحمد هادیهشتم۸.۱
عمادامامی فرمهردادهفتم۷.۱
محمدصدراامین زاده سنندجیمسعودهفتم۷.۱
امیرمحمدانواریمحمودهفتم۷.۱
مانیایرانفرمهردادهفتم۷.۱
مانیآب روشنحسیننهم۹.۱
آمینآراممهدیهفتم۷.۱
آریاآزاد خمامیافشینهفتم۷.۱
امیر رضاآزادگانابراهیمهشتم۸.۱
محمدجوادآقازادههوشنگهفتم۷.۱
محمد رسولآهنگیبهروزنهم۹.۱
آرتاباباپور گل افشانیحسینهشتم۸.۱
کسریبابایی زاده روشنفکرشهرامهفتم۷.۱
پارساباقرپور خسمخیحسنهفتم۷.۱
عرفانباقرزادهمصطفیهشتم۸.۱
سید اهوراباقری نژاد صومعه سراییسید محمدرضاهفتم۷.۱
سینابحریمحرمعلینهم۹.۱
پارسابختیاریمهردادهفتم۷.۱
سید امیر ارشیابخردسید رضانهم۹.۱
امیرحسینبخشی دختاحمدهشتم۸.۱
اهورابخشی نژادمجیدنهم۹.۱
آرینبدویسعیدهفتم۷.۱
آرادبلوریارحامهشتم۸.۱
کسریبهبودی گیلواییعلیرضانهم۹.۱
بردیابهرامیکورشهفتم۷.۱
امیر حسینبهروزیمهدیهشتم۸.۱
سید محمدرضاپاداش ستودهسید امیرحسینهشتم۸.۱
آریاپارسیپیروزهفتم۷.۱
آرادپروانه پریجلالهفتم۷.۱
آرتینپسایندهحمیدنهم۹.۱
سید مهرادپور سید حقشناسسید محمدهشتم۸.۱
ارشیاپور طهماسبیامیرهشتم۸.۱
امیر مهدیپور محمدعباسهشتم۸.۱
سعیدپورآقاییعلیرضاهفتم۷.۱
آرتینپورتوکلیپژماننهم۹.۱
کیانپورجبارکامرانهفتم۷.۱
کارنپورجبارکاوههفتم۷.۱
اشکانپورشهریاری لنگرودیعبدلرضانهم۹.۱
سپنتاپورشیخیانپیروزهفتم۷.۲
پدرامپورصابریعلیرضاهشتم۸.۱
پارساپورعباسحسنهفتم۷.۲
مانیپورکاشانییوسفهشتم۸.۱
هیرادپورمهدیفریبرزهفتم۷.۲
مزداپیربازاریانمحمدعلیهفتم۷.۲
پدرامپیروزیمحمودرضاهفتم۷.۲
محمدتامینیبهروزنهم۹.۱
امیرحسینترابزادهصمدهفتم۷.۲
مهبدتشکریمحمدعلیهفتم۷.۲
مصطفیتقی زادهمحمودنهم۹.۱
مهدیتقی زادهمحمودهفتم۷.۲
محمد تقیتقی زاده منجیلیفضل الههفتم۷.۲
امیر حسینتوکلیبهروزنهم۹.۱
کارنثمریکاوههفتم۷.۲
آرتینجبارزادهمحمدرضاهفتم۷.۲
سید راستینجدید راهنماسید مجیدهشتم۸.۱
علی ارمانجعفرنژادمحمد رضاهشتم۸.۱
معینجعفریفرجادهشتم۸.۱
امیرحسینجعفریفرامرزهفتم۷.۲
محمد رضاجعفری بیجاربنهوحیدنهم۹.۱
صدراجعفری سدهیرضانهم۹.۱
یاشارجلالی هریسمبشرهشتم۸.۱
آرانجمشیدیسامانهشتم۸.۱
عرشیاجنت مکانعزا الههفتم۷.۲
پارساجوان پرستعلینهم۹.۱
امینجوهریعباسهشتم۸.۱
مهدیجهانی پوررضانهم۹.۱
پوریاجهدیمسعودهشتم۸.۱
سید آرشاچوبچیان لنگرودیسید مخمد حسیننهم۹.۱
پویاحاج کریمی مهربانمحمد حسیننهم۹.۲
امیر رضاحاجی آقاییعبدالرضاهشتم۸.۱
محمد رضاحریریفرشیدهشتم۸.۲
آرادحریری صومعه سراییمحمد رضانهم۹.۲
محمد رضاحسابیعطااللهنهم۹.۲
محمد علیحسین پورناصرهفتم۷.۲
آرادحسین زادهعلیهشتم۸.۲
هیرادحسین زادهعلیهشتم۸.۲
امیرحسینحسین زادهمحمد علیهفتم۷.۲
سید آرسسحسینیسیدعباسهفتم۷.۲
سید پرهامحسینیسید محمدهفتم۷.۲
سهندحصان عاشوریرضاهشتم۸.۲
علیحق شنو کاسانیآرشهفتم۷.۲
امیر علیحقیریاحمدنهم۹.۲
پرهامحقیقت دوستی سیارحمیدهشتم۸.۲
ایلیاحمیدزاده فردصامدهفتم۷.۲
علیرضاحیدریمهدیهفتم۷.۲
محمد سامیحیدریمهدیهفتم۷.۲
ماکانخارابیحسیننهم۹.۲
ماکانخاکپور طالقانیمحمدهفتم۷.۲
آریانخاله اوقلی تبریزیجسیننهم۹.۲
مهدیخدابخشیعلیرضانهم۹.۲
مهامخدابخشییاسرهفتم۷.۲
ارسانخدادادی شیرازبهروزنهم۹.۲
رادینخواجه تاشعباسنهم۹.۲
امیر محمدخوش نژاداحمدهشتم۸.۲
ایلیادانیال زادهقاسمهفتم۷.۲
آریادانیالیعلیرضاهشتم۸.۲
رادیندبیریامیرهفتم۷.۲
پارسادرخشان نیکامیرهشتم۸.۲
مبیندرویمجیدهفتم۷.۲
کیامندرویشان فیکوهیسیامکنهم۹.۲
سید امیر مهدیدریاباریسید نجات الدیننهم۹.۲
آریا مهردلزنده مقدمامیر رضانهم۹.۲
پوریادوگوهرانیشاپورهفتم۷.۲
سپنتادولت فرحجتنهم۹.۲
آروندهگانحسننهم۹.۲
ماهانراجعی پورحیدرنهم۹.۲
آرادرازپورمحمدنهم۹.۲
عباسراسخفرهادهفتم۷.۳
آبتینرجبیمجیدهفتم۷.۳
آرادرحیم زادهحسیننهم۹.۲
پارسارستگارکیانوشهشتم۸.۲
آرسامرضازاده نیاامینهفتم۷.۳
حسینرضایی زنده دلمرتضینهم۹.۲
سید آرشینرضوی مقدمسید قوامنهم۹.۲
مانیرفعتیمصلحهشتم۸.۲
مانیرمضانیمحمدهشتم۸.۲
امیررضارمضانیعلیرضاهفتم۷.۳
محمدرضاروحی جویباریعادلهفتم۷.۳
آریانروشنیسعیدهفتم۷.۳
دانیالریحانیداودنهم۹.۲
آریارئوفیمجیدهشتم۸.۲
آرمانزارعیمجیدنهم۹.۲
سید البرززینیسیدامیرعلیهفتم۷.۳
ابوالفضلساکت باش طالمیغلامرضانهم۹.۲
هیرادسرلکیوسفهشتم۸.۲
مانیسرویهاحمیدهشتم۸.۲
بهرادسعادتیمحمدهفتم۷.۳
کیارشسعید گوهریعلیرضانهم۹.۲
علیرضاسهرابیمحمد تقیهشتم۸.۲
علیسهرابیآیادهفتم۷.۳
سبحانسیدانرامینهفتم۷.۳
مانیسیرتیشعبان علیهفتم۷.۳
رادینسیرتی لیاولیمحمدنهم۹.۲
پارساسیف پورمحمدنهم۹.۲
عرفانشادپور علیزادهرضاهفتم۷.۳
پارساشاعریکسریهشتم۸.۲
امیر سپهرشعاعیمحمدرضاهفتم۷.۳
علیشعبانیانحسنهشتم۸.۲
مانیشعبانیان بندریهادینهم۹.۳
آترینشفقتمجیدهفتم۷.۳
محمد رضاشفیعیغلامرضانهم۹.۳
سامشکوری گز افرودیحسننهم۹.۳
فرازشمشادیداریوشهشتم۸.۲
سامصابر زعیمیانفتح الههشتم۸.۲
علیصابری ادیببهبودهفتم۷.۳
عرفانصدیق رحیم آبادیعلیرضاهفتم۷.۳
آرسامصدیقی کسمائیافشیننهم۹.۳
هیربدصفریحمیدنهم۹.۳
هومانصومعه سرائی ثابتبهمننهم۹.۳
آریانعابدیشهمنهشتم۸.۲
رایانعابدیشهمنهشتم۸.۲
آریوعاملی پوررضاهشتم۸.۲
پارساعباسیآیتنهم۹.۳
بردیاعبید رحمانیعلیهفتم۷.۳
محمد حسینعظیم یکتا فومنیابوالقاسمهشتم۸.۲
سید آروندعظیمیسید احمدرضاهفتم۷.۳
امیر حسینعلی پورمازیارهشتم۸.۲
امیررضاعلی مرادیامیر ضیاءالدینهفتم۷.۳
ایلیاعلی نیاعلی اصغرنهم۹.۳
محمدعلیدوست ندامانیانوشنهم۹.۳
آروینعلیرضاییعلیهشتم۸.۲
محمد مهدیعلیزادهمنصورنهم۹.۳
ایلیاعلیزادهحسننهم۹.۳
محمد حسینغریب نوازمحمد رضاهشتم۸.۳
ایلیاغلامیفاضلهفتم۷.۳
ارشیافتحیمحمدعلیهفتم۷.۳
شهرادفخر رحیمیانفریدونهشتم۸.۳
علیفرخ سرشتیوحیدهشتم۸.۳
رادینفرزانهمحمد رضانهم۹.۳
امیرمحمدفرزانهاکبرهفتم۷.۳
کیان مهرفرمندمحمد رضاهفتم۷.۳
پرهامفروتنعلیهفتم۷.۳
ایلیافرهادپورمحمدهفتم۷.۳
فرهامفقیهیکیواننهم۹.۳
امیر محمدقادریحسیننهم۹.۳
پوریاقاسم پور باقریمحمدرضاهفتم۷.۴
فرجادقاسمی شهرانیمنصورنهم۹.۳
علیقربان پورمرتضینهم۹.۳
کیانقربانپورنادرهفتم۷.۳
کسریقربانپورنادرهفتم۷.۳
آرادقربانیمهرشادهفتم۷.۴
آرادقنبریعلینهم۹.۳
پارساکاظم زادهآیتهفتم۷.۴
یحییکاظمیشهابهشتم۸.۳
پرهامکرامتیحسننهم۹.۳
احمدرضاکرمینادرهفتم۷.۴
بردیاکشاورز راداسماعیلهفتم۷.۴
آرینکمالرضاهفتم۷.۴
کامیارکمالیمجیدهشتم۸.۳
ابوالفظلکوچک پورابراهیمهفتم۷.۴
مهدیکوشافرمحمد علینهم۹.۳
محمدحسینگل آرامجیدهفتم۷.۴
امیر رضاگلچینپرویزنهم۹.۳
میکائیلگلستانیمرتضیهفتم۷.۴
اهوراگلعلی زادهامیدنهم۹.۳
علیگنجی زادهسیدحسینهشتم۸.۳
عرفانماهینیعبداللهنهم۹.۴
علیمبرهن رادمحمد باقرنهم۹.۴
مهرادمتقی طلبوحیدهشتم۸.۳
رامتینمجاوریرضانهم۹.۴
ایلیامحسنیفرزینهفتم۷.۴
پارسامحمد زادهعلیهشتم۸.۳
امیر رضامحمد زادهاردشیرنهم۹.۴
عرشیامحمدنیامحمدهفتم۷.۴
امیر حسینمحمدیرحیمنهم۹.۴
بهرادمحمدیمحمدهشتم۸.۳
علیمحمدی مهربانیعبدالههشتم۸.۳
امیر رضامحمدیانناصرهشتم۸.۳
ماهانمرادیمحمدعلیهفتم۷.۴
امیر حسینمرادیسعیدهفتم۷.۴
ایلیامعتقد مذهبیوحیدهفتم۷.۴
محمد مهدیمعصوم پرستکیانوشهشتم۸.۳
سید آرادمعصومیسید امیر عباسنهم۹.۴
امیرساممقدممحمدعلیهشتم۸.۳
شکیبمقدم تملیمحسنهشتم۸.۳
سروشملایی پورحیدرهفتم۷.۴
محمد معینملک زادهعلیرضانهم۹.۴
امیر علیملکی رادمهدیهشتم۸.۳
دانیالموافقمحمدهشتم۸.۳
امیرحسینموسی زاده بوئینیمحمدهفتم۷.۴
محمدموسی نیارحیمهشتم۸.۳
محمد رضامولاییعلی رضاهشتم۸.۳
ارشیامومنحسیننهم۹.۳
محمد معینمومنیعلینهم۹.۴
ایلیامومنیساساننهم۹.۳
ماهانمونسیعباسهفتم۷.۴
امیرمحمدمهدیکاظمهفتم۷.۴
محمد مهدیمهدی پور مقدمعلیرضانهم۹.۴
امیرعلیمهرآزادنصرت اللههفتم۷.۴
امیر اشکانمیرجلالیوحیدنهم۹.۴
سید دانیالمیرحسینیسید علینهم۹.۴
سید محمد علیمیرهاشمی رودبارکیسید مخمد مهدینهم۹.۴
آریاناهیدیکاوهنهم۹.۴
امیرنبی زاده حقیقیماهانهفتم۷.۴
عرشیانجفینادرهشتم۸.۳
راییننجفی خواهمهدینهم۹.۴
امیر حسیننحویمحمد طاهرهشتم۸.۳
سارنگنخست لطفیابراهیمهشتم۸.۳
بردیانصری نژادسعیدهشتم۸.۳
رامبدنصیری فرفرهادنهم۹.۴
آرادنظریکیواننهم۹.۴
کارننعمتیکامرانهفتم۷.۴
بارماننوردلعلیرضانهم۹.۴
ارشیانیک نفسحمیدهشتم۸.۳
پارسانیکدستعلی اکبرهفتم۷.۴
کیانمهرواقعیبزرگمهرنهم۹.۴
امیرعلیوکیل جلالیحمیدرضاهفتم۷.۴
آرشهدایتیامیرعلینهم۹.۴
مانیهمتی گورابیمهدینهم۹.۴
عرفانیادداشت اظهاریرحماننهم۹.۴
رادینیحیائیعلیهشتم۸.۳
محمدمهدییعقوبیسعیدهفتم۷.۴
مبینیوسف زاده حقیمجیدنهم۹.۴
احسانیوسفیمحمد حسینهفتم۷.۴