کلاس بندی دبیرستان دوره دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

نامنام خانوادگینام پدرنام پایهنام کلاس
آریااباذریمظفردهم ریاضیدهم ریاضی
مهدیابراهیمی پورمجیددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
محمدابوالفضل زاده فشتکهبهزادیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
علیاحمدزاده اقدممهدیدهم تجربیدهم تجربیB
مهدیاحمدی کلیدبرمرتضیدهم تجربیدهم تجربی A
کیارشاخوانیساساندهم تجربیدهم تجربی A
علیرضاارجعلیدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
علیارجمندابوالفضلدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
امیرحسینارچینبهزادیازدهم تجربییازدهم تجربیA
آریناساسیان کلورنیمادوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
محمدحسیناستوارمحمدرضادوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
محمدرضااسدیشهروزدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
مهرگاناسکندریحسیندهم تجربیدهم تجربی A
محمد جواداسکندری قانعداریوشدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
بهبداسکافی ثابتمجیددوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
شهروزاسمعیل پوررضادهم تجربیدهم تجربیB
سامیاراشهدیسعیددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
ایلیااصغر نیاعطاالهدهم تجربیدهم تجربیB
سید سپهرافتخار بنی هاشمیسید محسندهم تجربیدهم تجربیB
علیرضاافتخاربلگوریباقریازدهم تجربییازدهم تجربیA
امیر علیاکبر زادهمحمددهم ریاضیدهم ریاضی
امیرحسیناکبریرضایازدهم تجربییازدهم تجربیA
سپهراکبری معاففرهادیازدهم تجربییازدهم تجربیA
امیرمحمدالبرزپاچه کناریسیاوشیازدهم تجربییازدهم تجربیA
ایمانامانی پورلاشهامان الهدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
علیامیدوارآریایازدهم تجربییازدهم تجربیB
ارمیاامیدیعلیدهم تجربیدهم تجربی A
محمدامین عطائیحسیندهم تجربیدهم تجربیB
حمیدرضاامینیتیموردهم تجربیدهم تجربیB
محمد حسینانوجیمحمد جواددهم ریاضیدهم ریاضی
سیدامیررضااولیائیسیدباقردوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
عبدالعزیزآذر پیکاناحمددهم تجربیدهم تجربیB
علیآقاجانیجواددهم ریاضیدهم ریاضی
سروشبابائی سیاهکلرودیبهرامدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
امیرمحمدبازرگانی چهاردهشهرامیازدهم تجربییازدهم تجربیA
آرسیسباقرزادهآسانیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
علیرضابخشنده خیریمحمدرضایازدهم تجربییازدهم تجربیA
اسماعیلبراتی چیرانیمحمدعلیدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
مانیبرزگرمحمددهم تجربیدهم تجربیB
امیررضابرنجی یوسفیمسیبدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
سیدعلیبرومندشادکامسیدرضایازدهم ریاضییازدهم ریاضی
برنابرهانیعلیرضادهم تجربیدهم تجربیB
علیرضابزرگ زاده الیزئیحجت الهدوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
رهامبلادرحسیندوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
بردیابلوک آذریعلیرضادوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
دامونبینائی ماسولهفرهادیازدهم تجربییازدهم تجربیB
سیدعلیپاداش ستودهسیداسماعیلیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
سید محمدمهدیپاکدامن کلورسید ابراهیمدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
آرادپدراممهرتاشدهم تجربیدهم تجربی A
عرشیاپور ابراهیمی خلخالیاکبردهم تجربیدهم تجربی A
حسینپور محمد علیمحمددهم تجربیدهم تجربی A
آرمینپورعباسی حسن کیادهرضایازدهم تجربییازدهم تجربیA
محمدرضاپورمحمدی امامزاده هاشمیمازیاریازدهم تجربییازدهم تجربیB
آرمینتبریرامیندوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
مهبدتجلیمهدیدهم ریاضیدهم ریاضی
فربدتوانارادمسعوددوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
پرهامثابت کارمهرانیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
محمدثقفی ویشکائیاسمعیلیازدهم تجربییازدهم تجربیB
سهندثمری شیرآبادپرویزیازدهم تجربییازدهم تجربیB
امیرحسینجامعی طبالوندانیاصغریازدهم تجربییازدهم تجربیB
محمدصالحجریرهکیواندوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
پارساجعفر پور لاسکیعباسیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
شایانجعفریشهرامیازدهم تجربییازدهم تجربیA
کسریجعفری پسیخانیبهمندهم تجربیدهم تجربیB
شهرادجعفری شکیبرضادهم ریاضیدهم ریاضی
آریاجعفری مژدهیرامینیازدهم تجربییازدهم تجربیA
کاوشجمالیرامینیازدهم تجربییازدهم تجربیA
امیر محمدجوادی کلورزیاله یاردهم تجربیدهم تجربی A
آرمینجوقاشاهرخدوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
آرسامجهانبانیکوروشیازدهم تجربییازدهم تجربیA
آرادجهانبخش دهریاردوانیازدهم تجربییازدهم تجربیB
سامنجهانبخش دهریساساندهم تجربیدهم تجربیB
علیجهانیاسمعیلیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
عرشیاحبیبی حبشیحسنیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
کیارشحسنی شلمانیمحمد حسیندهم تجربیدهم تجربی A
پارساحسینی صیقلانیحسینیازدهم تجربییازدهم تجربیB
علیرضاحقدادی کردمحلهعلییازدهم ریاضییازدهم ریاضی
محمدحیدرپورابراهیمدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
امیر رضاخاک روابکنارفرشیددهم ریاضیدهم ریاضی
ماهانخان بیگیعلیدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
سیدعمادخدابنده زمانیسید جلیلیازدهم تجربییازدهم تجربیA
آریانخدادادمحمد رضادهم تجربیدهم تجربیB
پوریاخرسندیانغلامرضایازدهم تجربییازدهم تجربیB
امیرعلیخلیلی صیقلیبابکیازدهم تجربییازدهم تجربیB
پوریاخوش خلقمجیدرضایازدهم تجربییازدهم تجربیA
محمدرضاخوشرفتارسلیماندارابیهادیدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
آریادادرس کنستانیعبدالرضایازدهم تجربییازدهم تجربیA
سامیاردادگرفرحسیندهم تجربیدهم تجربیB
امیرحسینداریاعلیرضادوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
امیر محمددررشتهمحمددهم تجربیدهم تجربیB
سید محمدرضادریابکیسید عباسدوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
مهدیدلیری شکاری رکنیاسماعیلدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
سامذوقی خواهپاتریسدهم تجربیدهم تجربیB
امیرسامراستگوی فهیمعلیرضایازدهم ریاضییازدهم ریاضی
حسام الدینرجب زادهمحمددهم تجربیدهم تجربی A
آریارجبیعلییازدهم تجربییازدهم تجربیA
امیرحسینرحمتیعلیرضادوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
آرتانرحیم زاده صومعه سرائیمحمدرضادوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
علیرحیمی زاده اصلیحمیددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
کیارشرحیمی علیسراعباسدهم تجربیدهم تجربیB
علیرحیمیانامیردهم تجربیدهم تجربی A
ماهانرسامامیرحسیندوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
عدنانرسولیمحمدرضایازدهم تجربییازدهم تجربیB
سپهررشیدیسعیددهم تجربیدهم تجربی A
مانیرضائیمحمدیازدهم تجربییازدهم تجربیB
دارارفیعیآرشدهم تجربیدهم تجربیB
پدرامرمضان خواه چهاردهحسندوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
آترینرمضانیاحمدیازدهم تجربییازدهم تجربیA
حجترهبر خشت مسجدیمحمدرضادوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
محمدرهبرجیرسرائیجلیلدوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
امیرحسینرئوفی ماسولهآرمینیازدهم تجربییازدهم تجربیB
علیزارعارسلاندوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
پارسازارعی مردخهمحمدرسولدهم ریاضیدهم ریاضی
امیررضازاهدیمحمدصادقدهم تجربیدهم تجربی A
امیرکسریزروندیحسندهم تجربیدهم تجربیB
آئینزرینیعلیرضادهم ریاضیدهم ریاضی
بهنیازلفی نژادخانسریکامبیزیازدهم تجربییازدهم تجربیA
محمدامینزندیمحمدرضادوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
سپاسزهریفرزاددوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
علیزینال زاده قورولیبهروزدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
سیاوشسالاریادریسدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
علیرضاسالاریراشددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
محمدصالحسبحانی رادغلامرضایازدهم ریاضییازدهم ریاضی
پارساستایشجوادیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
سیدمحمدرضاسرداری ابهریسیدنظیردوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
صادقسعادتی کوهیمحمددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
نیماسهمگراحددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
سیدمحمدسیدی پورآلمانیسیدرضادوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
امیر محمدسیم بندرضادهم تجربیدهم تجربی A
عرفانشادکامحمیدرضایازدهم تجربییازدهم تجربیB
سبحانشریفی شکاراسطلخیحسینیازدهم تجربییازدهم تجربیB
هومانشعاع احمدیهدایتدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
ماهانشعبانیمحمد حسندهم ریاضیدهم ریاضی
سالارشیخی هریساصغردوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
کسریصابرمرتضیدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
راستینصابررامینیازدهم تجربییازدهم تجربیB
دامونصابر چگینیمهدیدهم ریاضیدهم ریاضی
مزداصابر حبیبیحسندهم تجربیدهم تجربیB
امیرمحمدصادق نژادکلشتریپرویزیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
سیناصادقی کلشتریمحمد تقیدهم تجربیدهم تجربیB
محمدمهدیصالحیمحمدحسینیازدهم تجربییازدهم تجربیB
اشکانصالحیعلیرضادهم تجربیدهم تجربیB
مهیارصبوری لوشانیاکبریازدهم تجربییازدهم تجربیA
سیناصداقت حرفهمرتضیدهم تجربیدهم تجربی A
آریانصدر ممتازمهراندهم تجربیدهم تجربیB
داراصدیقی نژادعباسیازدهم تجربییازدهم تجربیA
بردیاصفار حمیدیمجیددهم تجربیدهم تجربی A
الیاسصفرعلی زادمجردسجادیازدهم تجربییازدهم تجربیB
محمدصفری پورکپتهاسفندیاریازدهم تجربییازدهم تجربیB
علیصفری یوسفیکاوهیازدهم تجربییازدهم تجربیA
هومنصومعه سرائی ثابتبهمنیازدهم تجربییازدهم تجربیA
علیرضاطالب درخشانمحمددوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
امیرحسینطالبی دارستانیبابکدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
ارژنگطایریعلیرضایازدهم تجربییازدهم تجربیB
مجتبیطایفهنجم الهدهم ریاضیدهم ریاضی
آرشطبرسیبابکدهم تجربیدهم تجربی A
آرینعابدینیمحمدصادقیازدهم تجربییازدهم تجربیB
امیرحسینعاشوریجاویدیازدهم تجربییازدهم تجربیB
مهدیعاشوری وانگاهنبی الهیازدهم تجربییازدهم تجربیB
مهدیعاطفی مقدمابوالقاسمدهم ریاضیدهم ریاضی
فرزادعبادتیداوددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
میلادعبادی پورامیریازدهم تجربییازدهم تجربیB
راستینعباس پور رادفرهاددهم تجربیدهم تجربیB
رامتینعباس پور رادفرهاددهم تجربیدهم تجربیB
محمدمهدیعباسی ملک آبادیعلییازدهم تجربییازدهم تجربیB
امیر حسینعبدی نژاد عربانیابراهیمدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
پارساعزتی نیائی ماسولهحبیبیازدهم تجربییازدهم تجربیA
سید اشکانعلوی امندانیسید محمد علیدهم ریاضیدهم ریاضی
ارشیاعلی پورکیانوشیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
مازیارعلی پور لیف شاگردمحمدرضایازدهم ریاضییازدهم ریاضی
علیعلیزادنیاابوالفضلیازدهم ریاضییازدهم ریاضی
علیعلیزادهحسینیازدهم تجربییازدهم تجربیB
محمدپارساعلیزادهمحمدرضایازدهم تجربییازدهم تجربیB
نیماعلیزاده جوبنیعلیدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
مهدیعلیزاده کیاشیمحمددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
پارساعینی خراسانیفرهادیازدهم تجربییازدهم تجربیB
محمدمهدیغریب نوازسیاه اسطلخیمحمدرضادوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
امیر حسینفدائی شیرکدهینورالهدهم ریاضیدهم ریاضی
رضافرازمنداسماعیلدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
فرازفرجامی هره دشتساسانیازدهم تجربییازدهم تجربیA
فردینفرجی زادهمحمدتقیدهم تجربیدهم تجربیB
علیفرح بخشرضا فرح بخشدهم ریاضیدهم ریاضی
امیرمحمدفرودمحمدعلیدوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
میرشایانفروزش نیامیرافشاردوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
شایانفلاحعلیرضادهم تجربیدهم تجربی A
جوادفلاح نیکیمهدییازدهم تجربییازدهم تجربیB
عرشیافیروزی کوهیمحمددوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
اوژنقدسیمنصوردوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
محمد مسیحاقدیریعلیدهم تجربیدهم تجربی A
امیررضاقدیمیمحمدحسندوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
مهدیقربانزاده پیرسراجلیلدهم تجربیدهم تجربی A
مانیقسمتی زادهمهراندوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
آیتقلی پورعقیلدهم تجربیدهم تجربی A
امیرعلیقلی زادحسنیازدهم تجربییازدهم تجربیB
سپهرقلیپوردورودخانیمحمددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
سیداحسانکاظمی پیرسراسیدمحمدیازدهم تجربییازدهم تجربیA
معینکرمی لاکهسبحاندوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
مهرشادکریمی بالاجورشریفرشاددوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
علی اصغرکریمی سعید آبادیبهنامدهم تجربیدهم تجربی A
امیرکوچکیهادیدوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
سیاوشکیاءموسویعلیرضایازدهم ریاضییازدهم ریاضی
سیدبهرادکیافرسیدعلییازدهم ریاضییازدهم ریاضی
عرشیاکاوسیبابکدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
محمدکوچک نیاعلیدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
ماهانگرانمایه جورکویهحبیبیازدهم تجربییازدهم تجربیB
ایمانگل دوست آذریمسعوددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
امیرگیتی مهررامیندهم تجربیدهم تجربی A
ماهانلطیفی کاسانیغلامحسیندهم تجربیدهم تجربی A
علیرضالیفکوهیسیامکدوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
علیمحسنی پورفومنیامیرعباسیازدهم تجربییازدهم تجربیA
کسریمحمدیسیاوشیازدهم تجربییازدهم تجربیB
علیمحمدی تشکریبابکدهم ریاضیدهم ریاضی
کیانمحمدی فتیدهداوددوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
محمدرضامحمود صفریپیماندوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
محمداحسانمحمودیاصغردوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
بهدادمرادیبهرامدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
سید رسامشیریسید امیر بابکدهم تجربیدهم تجربی A
آرینمعتمدیعلییازدهم تجربییازدهم تجربیA
امیر حسینملک زادهعلیدهم تجربیدهم تجربی A
مهدیمنتظرصومعه سرائیافشیندوازدهم تجربیدوازدهم تجربیB
سید ایلیاموسوی رادسید رضادهم تجربیدهم تجربی A
سید محمدموسوی رودبردهسید جواددهم تجربیدهم تجربی A
امیر محمدمومنی رودبارکیحسندهم تجربیدهم تجربی A
محمدعلیمؤمنی کدوسرائیجلیلدوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
سیدمحمدمهدیمیررزاقیسیدعباسیازدهم تجربییازدهم تجربیA
مانیمیرزا جانی سنگریرحماندهم تجربیدهم تجربی A
آرتیننجدسمیعیابوالقاسم شهیربه آرمانیازدهم تجربییازدهم تجربیB
ایلیانصوریمهدیدهم ریاضیدهم ریاضی
رضانظمی رودسریحسیندوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
محمدامیننقی زاده خواجکینیمحمدیازدهم تجربییازدهم تجربیA
محمدنورستهعلی اصغردوازدهم ریاضیدوازدهم ریاضی
امیرحسیننورمقدم ماتکیمحمدیازدهم تجربییازدهم تجربیA
مانینوریعلی اصغردهم ریاضیدهم ریاضی
امیرحسیننوری جعفرآبادیصادقدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
اشکانوالی زاده الیزهمهدییازدهم تجربییازدهم تجربیA
سید مهبدوطن پورسید جواددوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
محمدولدی شالمائیمختاریازدهم تجربییازدهم تجربیA
امیرحسینوهابی توچائیقربانعلیدوازدهم تجربیدوازدهم تجربیA
سپهردادهنرمندجوانمحمدنقییازدهم ریاضییازدهم ریاضی
علی محمدیحیویعبدالحمیدیازدهم تجربییازدهم تجربیA
ماهانیزدانی بجاربنهمازیاردهم ریاضیدهم ریاضی