حجت پوروهاب

نام و نام خانوادگی : حجت پوروهاب

معاون آموزشی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی