محمود ثقفی

نام و نام خانوادگی:محمود ثقفی

مربی پرورشی

رزومه:

کارشناسی امور پرورشی – تربیتی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی