مهرداد بصیری توتکابنی

نام و نام خانوادگی: مهرداد بصیری

دبیر درس جغرافیا

رزومه:

۲۸ سال سابقه تدریس

کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران – علوم تحقیقات

تدریس در دبیرستان های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.