میلاد حجرین

نام و نام خانوادگی:میلاد حجرین

دبیر درس ادبیات فارسی

رزومه:

تدریس در پایه های مختلف دبیرستان پروفسور سمیعی دوره های اول و دوم

تدریس در دبیرستان های منش , سماء و ……

استاد دانشگاه گیلان و مدرس دروس تخصصی و عمومی دانشگاه های گیلان

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی