مرتضی جانعلی پور

نام و نام خانوادگی: مرتضی جانعلی پور

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی