ناصر نصیری

نام و نام خانوادگی: ناصر نصیری

دبیر درس ریاضیات

رزومه:

۲۰ سال سابقه تدریس

تدریس در دبیرستان های استعدا های درخشان میرزا کوچک خان و فرزانگان رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی