سید حسن صفایی

نام و نام خانوادگی: سید حسن صفایی

معاون پرورشی

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی