سید حسین قریشی

نام و نام خانوادگی: سید حسین قریشی

معاون اجرایی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی