انتقال به دوره دوم دبیرستان پروفسور سمیعی

این فرم به جهت تایید انتخاب رشته و مدرسه دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پروفسور سمیعی طراحی شده است.

دقت داشته باشید تکمیل این فرم به منزله تاییدیه نهایی انتخاب شما برای سال آینده می باشد و مدرسه بر اساس اطلاعات مندرج در این فرم ، ثبت نام سال تحصیلی آینده را برنامه ریزی میکند.