برنامه هفتگی دبیرستان غیردولتی پروفسورسمیعی دوره اول متوسطه – سال تحصیلی ۹۹ – ۹۸