نظر خواهی دوره اول

 • 1-اطلاعات کافی در مورد مطالبی که تدریس می کند دارد و اهداف درس را به روشنی بیان می کند.

 • 2-در هنگام تدریس توضیحاتش را به خوبی می فهمم.

 • 3-آزمون های منظم و پرسش های کلاسی بصورت مستمر انجام می گیرد.

 • 4-تکالیف متناسب با درس می دهد.

 • 5-اوراق امتحانی را به موقع تصحیح ، تحویل و رفع اشکال می کند.

 • 6-از وسایل کمک آموزشی مانند فیلم و آزمایشگاه و...در آموزش استفاده می کند.

 • 7-در اداره کلاس درس توانمند است .

 • 8-اجازه ابراز عقیده به ما می دهد.

 • 9-با همه عادلانه برخورد می کند و برای همه احترام قائل است.

 • 10-سروقت وارد کلاس می شود .

 • 11-روش تدریس و شخصیت بارز معلم مرا به این درس علاقه مند کرده است.

 • 12-ترجیح می دهم در سال آینده با این معلم درس داشته باشم.

 • اگر نظر ديگري داريد بنويسيد:

نظر خواهی دوره اول

 • 1-اطلاعات کافی در مورد مطالبی که تدریس می کند دارد و اهداف درس را به روشنی بیان می کند.

 • 2-در هنگام تدریس توضیحاتش را به خوبی می فهمم.

 • 3-آزمون های منظم و پرسش های کلاسی بصورت مستمر انجام می گیرد.

 • 4-تکالیف متناسب با درس می دهد.

 • 5-اوراق امتحانی را به موقع تصحیح ، تحویل و رفع اشکال می کند.

 • 6-از وسایل کمک آموزشی مانند فیلم و آزمایشگاه و…در آموزش استفاده می کند.

 • 7-در اداره کلاس درس توانمند است .

 • 8-اجازه ابراز عقیده به ما می دهد.

 • 9-با همه عادلانه برخورد می کند و برای همه احترام قائل است.

 • 10-سروقت وارد کلاس می شود .

 • 11-روش تدریس و شخصیت بارز معلم مرا به این درس علاقه مند کرده است.

 • 12-ترجیح می دهم در سال آینده با این معلم درس داشته باشم.

 • اگر نظر ديگري داريد بنويسيد: